ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์ สาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 1062 ครั้ง)

plus minus reset

พิมม่า

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง        :  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
                     คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน  :  นางอนงค์  มะโนวรรณ
                    โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
                    สพป.น่าน เขต 2
ปีที่รายงาน    :  2551

บทคัดย่อ
             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
             1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80
             2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชุดสนุกกับบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
             3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับ
บทประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
             ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ
(ไตรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
จำนวน 13 คน
             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
             1. แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 หน่วย 42 แบบฝึก และแบบทดสอบท้ายหน่วย หน่วยละ 10 ข้อ
             2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบชุดสนุกกับบทประยุกต์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
             3. แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับ
บทประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
             สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
             ผลการศึกษาพบว่า
             1. แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 87.81/85.00 สรุปได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
             2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.45
และหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.00 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
             3. ผลจากการสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.68 สรุปได้ว่านักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมาก« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2012, 10:09:14 PM โดย พิมม่า »