ผู้เขียน หัวข้อ: งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น โดยนางกนกกาญ พรมชา  (อ่าน 1783 ครั้ง)

plus minus reset

Tudsanee Baumad

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 17

  • Level and Hp Level 3 : Exp 36%
    HP: 0.8%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุใน
               ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                ปีการศึกษา  2553  ภาคเรียนที่  2
ผู้วิจัย      นางกนกกาญ  พรมชา  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 
               อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

                รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ การปฏิบัติงาน  เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1โรงเรียน
วรคุณอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ปีการศึกษา  2553  ภาคเรียนที่  2  จำนวน 30  คน (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10  ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10  แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนเรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.45ถึง 0.75 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.50 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.90 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ  และ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า

                1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์วัสดุในท้องถิ่น(E1/ E2)
เท่ากับ  88.882/87.57  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
                2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
               3. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index: E.I) เท่ากับ 0.7350 นั่นหมายความว่า แบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ร้อยละ  73.50
                4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  เรื่อง งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ย  4.73  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2012, 05:04:05 PM โดย kanokan »