ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (อ่าน 1409 ครั้ง)

plus minus reset

อุชุกร

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางจรีรัตน์  แนวถาวร

โรงเรียน               บ้านหนองบัวพรม

บทคัดย่อ

   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรมและ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  13  คน  ดำเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ  One Group- Pre-test Post-test Design  เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน   16   แผน  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  จำนวน  16  ชุด  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20-0.80  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.24-0.84  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

   1.  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ   84.59 /83.08  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  ที่ตั้งไว้
   2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Rauwtorattee

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1

 • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
  HP: 0.2%
  • ดูรายละเอียด
  • เรียนต่อออสเตรเลีย
เอาลูกเข้าเรียนละ