ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่1พระพุทธศาสนาไทย ชั้นป.6  (อ่าน 1175 ครั้ง)

plus minus reset

Hongsa

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
            และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระพุทธศาสนาไทย ชั้นประถมศึกษา
            ปีที่  6
ผู้ศึกษา    นายชัยพร หงษาวดี
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านถ้ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  3
บทคัดย่อ
   
           รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระพุทธศาสนาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1พระพุทธศาสนาไทย กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านถ้ำ  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  จำนวน  12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 12  เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบประมาณค่า  (Rating Scale) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ดำเนินการตามแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว หรือรายกรณี  (One Shot Case  Study) ผลการวิจัย พบว่า
              1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีประสิทธิภาพ  86.60 / 85.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
             2.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระพุทธศาสนาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
             3.  นักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระพุทธศาสนาไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ในระดับมาก