ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  (อ่าน 1350 ครั้ง)

plus minus reset

Rob Bee

  • บุคคลทั่วไป
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
« เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 12:15:08 PM »
ชื่อเรื่อง            การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่
                   เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
                   ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ลักษณะผลงาน   :   การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประเมิน          :      นายสะมะแอ   ดอเลาะ
ปีการศึกษา           :      2553
บทคัดย่อ

       การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียน ครู คณะกรรมการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ จำนวน 175  คน จำแนกเป็นนักเรียน 151  คน ครู 14 คน และคณะกรรมการโครงการ10 คน     เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ  คือ  แบบประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   จำนวน  5  ฉบับโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประกรผู้ให้ข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ   ค่าร้อยละ (Percentage)   ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
   ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ ดังนี้
   1.  ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ  พบว่า หลักการและเหตุผล จุดประสงค์และวิธีดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1มีความชัดเจนความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของโรงเรียนโดยภาพระดับมากที่สุด (μ = 4.69 )
   2.   ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพของบุคลากรประจำแหล่งเรียนรู้ ด้านความเหมาะสมในสถานที่ของแหล่งเรียนรู้  ด้านความพร้อมของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการภายในแหล่งเรียนรู้ ด้านความเพียงพอของงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนด้านความร่วมมือประสานงานกันระหว่างครูประจำแหล่งเรียนรู้ ครูผู้สอนและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมเกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คือ (มากกว่า 3.51) ซึ่งถือว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของการประเมินโครงการที่กำหนดไว้
   3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ หรือความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ  พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 เกี่ยวกับกระบวนการของการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  ปีการศึกษา 2553โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.46 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตั้งไว้ ที่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.51
      4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ  พบว่า
       4.1  ผลประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน
      4.1.1  ผลการประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1   พบว่า คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนในภาพรวมระหว่างดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.00)
      4.1.2  ผลการประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  พบว่า คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนในภาพรวม หลังสิ้นสุดโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.15) 
      4.1.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ระหว่างการดำเนินโครงการกับหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  มีความแตกต่างกัน โดยที่หลังสิ้นสุดโครงการ นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน สูงกว่าระหว่างดำเนินโครงการ เท่ากับ 1.15
          4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรู้
              4.2.1 ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.35)
    4.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ =4.46)
                4.2.3  การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ระหว่างการดำเนินโครงการกับหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1   มีความแตกต่างกัน โดยหลังสิ้นสุดโครงการมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงกว่าระหว่างดำเนินโครงการ เท่ากับ  1.11กิตติกรรมประกาศ

         การเขียนรายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากนักเรียน  คณะครู  และคณะกรรมการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1           ขอขอบคุณกลุ่มคณะบุคคลดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือในการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 
         อีกทั้งขอขอบพระคุณ   ผศ.ดร.สมบัติ   โยธาทิพย์   คณะบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.ดร.ระพีพร   เรืองช่วย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คุณพุมเรียง    อรุณเรื่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  คุณสุดิน   ปีแนบาโง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
คุณเสาเดาะ  สะอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่ให้คำแนะนำปรึกษาจนกระทั่งทำให้การเขียนรายงานการประเมินโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี            ................................................
                   ( นายสะมะแอ  ดอเลาะ )
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ตัวอย่างการเขียนสารบัญ

บทที่  1  บทนำ
              ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินโครงการ
              วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
               ขอบเขตของการประเมินโครงการ
               นิยามศัพท์ /ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
              ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/นิยามศัพท์
บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
              เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
              เอกสาร แนวคิด เกี่ยวกับโครงการ
              งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
บทที่  3  วิธีการประเมินโครงการ
              รูปแบบการประเมินโครงการ
              วิธีการประเมินโครงการ   
              ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
              เครื่องมือที่ใช้การประเมินโครงการ
              สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่  4  ผลการประเมินโครงการ
              ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม
              ผลการประเมินด้านปัจจัย
              ผลการประเมินด้านกระบวนการ
              ผลการประเมินด้านผลผลิต
บทที่  5  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
             วัตถุประสงค์ของโครงการ
             ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
             รูปแบบการประเมิน
            เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
            ผลสรุป
            อภิปรายผล
            ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
          โครงการ
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
          ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
          ภาพประกอบ
          รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
          หนังสือรับรองต่างๆ
          คำสั่งโรงเรียน

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2011, 12:35:21 PM โดย Rob Bee »