ผู้เขียน หัวข้อ: วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 1739 ครั้ง)

plus minus reset

สุริยา วงษ์น้อย

  • บุคคลทั่วไป
เรื่อง          รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา
        เรื่อง  หน้าที่พลเมืองดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน      นางสุริยา  วงษ์น้อย   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   
สถานศึกษา  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  สำนักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร
ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา 2554
บทคัดย่อ
      การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องหน้าที่พลเมืองดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  หน้าที่พลเมืองดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา  เรื่อง หน้าที่พลเมืองดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ภาคเรียนที่  1
 ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์  สำนักงานบางเขน จำนวน  35  คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ( / ) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และทดสอบสมมติฐานใช้ t-test

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการศึกษาการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
เรื่อง  หน้าที่พลเมืองดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  4  หน่วย  มีประสิทธิภาพ    เท่ากับ81.85/86.93 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80
      2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนวิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  หน้าที่พลเมืองดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3.   ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  หน้าที่พลเมืองดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับ มากที่สุด คือ  ( = 4.74)