ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำเรื่องมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นป.2 รร.โป่งน้ำร้อนวิทยา สพป.ชร2  (อ่าน 1515 ครั้ง)

plus minus reset

Russada

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
การประกวดหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๒
ชื่อนวัตกรรม     ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอนได้ทำการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการอ่านและเขียนสะกดคำของนักเรียนทุกคน โดยให้อ่านคำพื้นฐาน และอ่านข้อความจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน ๑๙ คน พบว่ามีนักเรียน ๔ คนที่อ่านไม่ได้ นักเรียน ๙ คนอ่านได้บ้าง แต่อ่านได้ช้า และมีนักเรียน ๔ คนสามารถอ่านได้ดี และมีนักเรียนจำนวน ๒ คน สามารถอ่านได้คล่อง จากปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนให้อ่านสะกดคำจากคำที่ครูกำหนดให้ พบว่า นักเรียนที่อ่านไม่ได้และอ่านไม่คล่อง นั้นเกิดจากการที่นักเรียนออกเสียงคำไม่ได้ถูกต้องตามมาตราตัวสะกด และออกเสียงสระไม่ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่สนใจเรียน เกิดความเครียดเมื่อครูให้เขียนหรืออ่านคำ มักขออนุญาตออกนอกห้องเรียนบ่อยๆ และบางคนลุกเดินไปมาในห้องเรียนขณะที่ครูทำการสอนอยู่ เนื่องจากตนเองไม่สามารถอ่านหรือเขียนสะกดคำได้ นักเรียนบางส่วนไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ครูผู้สอนต้องให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลเสมอ ประกอบกับครูผู้สอนมีสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนน้อย และขาดประสบการณ์ในการสอน
   จากปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคำไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถมองเห็นสาเหตุของปัญหา ได้ว่า นักเรียนไม่มีความรู้ในเรื่อง มาตราตัวสะกด ไม่สามารถจดจำและออกเสียงตัวสะกดไม่ถูกต้อง อีกทั้งนักเรียนขาดทักษะและการฝึกฝนในเรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำอย่างถูกวิธี ครูผู้สอนมีกิจกรรมการฝึกทักษะน้อย ประกอบการสื่อการสอนที่มียังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและมีสื่อการสอนไม่น่าสนใจ
จากสาเหตุที่พบว่านักเรียนขาดความรู้และไม่สามารถจดจำมาตราตัวสะกด ออกเสียงไม่ถูกต้องนั้น ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนสะกดคำได้ ทำให้ครูผู้สอนสนใจที่จะสร้าง ชุดฝึกเสริมทักษะด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด และครูผู้สอนมีวิธีการดำเนินการดังนี้
ทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และมาตราตัวสะกด โดยนำบัตรแสดงอักษรไทยให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ถามผู้ตอบ เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน เพื่อนำผลจากการประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และมาตราตัวสะกดของนักเรียนมาจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยกำหนดเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ่านเขียนได้คล่อง กลุ่มอ่านเขียนได้บ้างแต่ช้า และกลุ่มนักเรียนที่อ่านเขียนไม่ได้ เพื่อทำการแก้ปัญหานักเรียนในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการพัฒนานักเรียนที่แตกต่างกัน ก่อนที่ครูผู้สอนจะทำการฝึกฝนทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด ในคาบเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง มาตราตัวสะกด 
ทำการทดสอบก่อนเรียน หลังปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้แล้ว ครูสรุปเนื้อหาหลังเรียนในแต่ละครั้งและให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสรุปความรู้รวบยอดให้กับนักเรียน ครูจัดทำบันทึกหลังการสอน หลังจากให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบตามแผนแล้ว ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกันนั้นครูบันทึกพฤติกรรมการเรียนเพื่อเป็นการสังเกตพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะด้านอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด การจดจำพยัญชนะไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม
1   เพื่อสร้างชุดฝึกเสริมทักษะด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยพิจารณาจาก
-   คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
-   พฤติกรรมการอ่านสะกดคำ
-   คะแนนจากการทำแบบทดสอบ
-   พฤติกรรมการเรียน
2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะด้านการอ่านและเขียน
สะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา

สรุปผลการใช้นวัตกรรม
   จากปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วนั้น หลังจากได้นำนวัตกรรมชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด เข้ามาช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านและเขียนสะกดคำดีขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้
1.  แบบทดสอบเรื่องพยัญชนะไทย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ ระดับควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๔๕ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ ระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ ๗๘ 
   2.  คะแนนจากการประเมินผลงานของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีระดับคะแนนจากเกณฑ์การประเมินผลงานระดับดี นักเรียนมีความรับผิดชอบ สนใจและตั้งใจทำผลงานที่ครูมอบหมายให้เป็นอย่างดี สามารถทำผลงานได้ด้วยตนเอง เอาใจใส่ต่องานผลงานมีระเบียบเรียบร้อย สามารถออกแบบและตกแต่งอย่างสร้างสรรค์
   3.  พฤติกรรมทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีระดับคะแนนจากเกณฑ์การประเมินผลงานระดับดี นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม สังเกตได้จากการซักถามเมื่อพบปัญหานักเรียนจะยกมือซักถามอยู่เสมอ สนใจและตั้งใจฟังครู แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อครูให้กิจกรรมหรือสอนนักเรียนจะมีการตอบสนองด้วยการซักถาม หรือตั้งใจฟังครู จากการสังเกตและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะด้านการจดจำพยัญชนะ พบว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี จดจำพยัญชนะ สระ ส่งผลให้อ่านและเขียนสะกดคำได้ดีขึ้น
๔.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนชุดฝึกเสริมทักษะ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด อภิปรายได้ว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดฝึกมีความพึงพอใจ ต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ แสดงให้เห็นว่าชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำของนักเรียนได้ดี เพราะในขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนไม่เคร่งเครียด  ทำงานอย่างมีความสุข  ไม่จำกัดเวลา คนที่เรียนเก่งจะทำไปเรื่อยๆ  สำหรับคนที่เรียนช้าก็จะเรียนและทำกิจกรรมตามศักยภาพ นักเรียนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรม  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ว่าสามารถประสบความสำเร็จได้ เป็นการเรียนที่เปลี่ยนไปจากการเรียนปกติ  ทำให้นักเรียนพบกับวิธีที่แปลกใหม่  ไม่จำเจ และมีผลงานเป็นของตนเอง จึงทำให้นักเรียนมีความตั้งใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน หรือการเขียน รวมทั้งการระบายสี
จึงสามารถสรุปได้ว่า ชุดฝึกเสริมทักษะด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำของนักเรียนได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ
น.ส.รัษฎา อภิวงค์งาม ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า สังกัด สพป.เชียงราย เขต๒