ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ สมชาย วุฒิเมธา สังคม ม.6  (อ่าน 1280 ครั้ง)

plus minus reset

สมชาย

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ
ผู้รายงาน   นายสมชาย  วุฒิเมธา
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

                 การทดลองครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ  และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองแก้ปัญหา
ในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ จำนวน 9 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ  ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ  จำนวน  10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าประสิทธิภาพสื่อ (E1/ E2  )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสถิติ t – test แบบ Dependent Samples

ผลการทดลองพบว่า
1.   บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
ในศาสนาพุทธ  มีประสิทธิภาพ  E1/E2 =  85.45/86.79 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนบ้านนา
“นายกพิทยากร”  หลังเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ  สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01             
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากและนักเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันค่อนข้างสูง ( = 3.93 , S.D. = 0.69) 
   โดยสรุปบทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดกในศาสนาพุทธ  ที่สร้างและพัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ  สามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการพัฒนา
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้