ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (อ่าน 865 ครั้ง)

plus minus reset

กัลยา

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ  แผนที่และแผนผัง
                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ชื่อผู้ศึกษา :   นางกัลยา   งอกขึ้น
                      โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่  68)
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปี พ.ศ.  :       2555

                      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  เรื่องทิศ  แผนที่และแผนผัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ  แผนที่และแผนผัง  และเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ  แผนที่และแผนผัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่  68)     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ  แผนที่และแผนผัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  13  แผน  ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ทิศ  แผนที่และแผนผัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  13  ชุด  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  และค่าร้อยละ  ผลการศึกษาพบว่า
1.   ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ  แผนที่และแผนผังกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ทุกชุดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80
2.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ  แผนที่และแผนผัง    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้เท่ากับ  10.42  คิดเป็นร้อยละ  29.08  โดยผลคะแนน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคนโดยรวมได้   คะแนนร้อยละ  91.39  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ       ร้อยละ  75
3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ  แผนที่และแผนผัง  มีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านการจำแนก  ด้านการจัดหมวดหมู่  ด้านการเชื่อมโยง  ด้านการสรุปความ และด้านการประยุกต์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด