ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  (อ่าน 1196 ครั้ง)

plus minus reset

ครูมัธยม

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อ รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ผู้วิจัย   นางจตุพร   จิตมาตย์ 
สถานที่ศึกษา  โรงเรียนชุมแพศึกษา  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่วิจัย   พ.ศ. 2554
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70  ขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่กำลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 40 คน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 วงจรปฏิบัติ คือ ในวงจรที่ 1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 วงจรที่ 2 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-8 และวงจรที่ 3 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9-13  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 แผน 2)  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน แบบบันทึกผลการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนและแบบทดสอบท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเป็นความเรียง

   ผลการวิจัยพบว่า
     1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากสถานการณ์ปัญหาที่สร้างขึ้นให้มีความสอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ทบทวนความรู้เดิมและเตรียมความพร้อมในการเรียน โดยการใช้คำถาม การตอบคำถาม การเล่นเกมหรือการแข่งขันระหว่างกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมีความพร้อมในการเรียน 2) ขั้นพัฒนาทักษะ/กระบวน การ เป็นขั้นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คิดและสร้างความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะเผชิญสถานการณ์ปัญหา และทำการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากนั้นนักเรียนจะต้องทำการไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย โดยนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 คน เพื่อเสนอคำตอบและวิธีคิดแก้ปัญหาของตนเองต่อกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะปรึกษาหารือ อภิปรายถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสม แล้วจึงเลือกเป็นวิธีแก้ปัญหาของกลุ่ม และบันทึกผลลงในใบงานกลุ่มย่อย จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอต่อทั้งชั้น สมาชิกทุกคนในชั้นเรียนจะร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และซักถามกลุ่มที่นำเสนอ เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด 3) ขั้นสรุปเป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันสรุปมโนมติเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ซึ่งเป็นการสรุปกระบวนการแก้ปัญหา แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญในเรื่องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4) ขั้นวัดผล เป็นขั้นที่นักเรียนได้ฝึกทักษะและการนำไปใช้ จากแบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้น โดยเนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ ฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
     2.  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.25 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  35  คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ ให้มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70  ขึ้นไป