ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  (อ่าน 966 ครั้ง)

plus minus reset

mongkol

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อผลงาน   รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
ผู้รายงาน   นายมงคล  แย้มเกษร
หน่วยงาน   โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
ปีที่รายงาน   2554

บทคัดย่อ
   รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 ใน 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบทเกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการดำเนินการ และกิจกรรมของโครงการ  ด้านปัจจัยเบื้องต้น เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในโครงการ                     ด้านกระบวนการเกี่ยวกับเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่   ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 43 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง จำนวน 155 คน และผู้ปกครองนักเรียน          ชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 269 คน  ได้มาจากการ     สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามระดับชั้นเรียน จากนั้นสุ่มแต่ละชั้นตามวิธีการสุ่มตัวอย่าง      อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด   มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
   ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพบว่า
   1.    ด้านบริบท เกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินการ และกิจกรรมของโครงการ  พบว่าความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินการ และกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง ชลบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
   2.    ด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในโครงการ โดยภาพรวม ความเหมาะสมของ ปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในโครงการ สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ชลบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี   เขต 3  โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
   3.    ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินการโครงการ โดยภาพรวม              มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
   4.    ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ     
      4.1  ผลการประเมินเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ก่อน– หลังการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3           
         4.1.1  ผลการประเมินเปรียบเทียบเกี่ยวกับ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม            ที่พึงประสงค์ ของนักเรียน ก่อน – หลังการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน           อนุบาลบางละมุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   ตามความคิดเห็นของครู พบว่าพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ก่อน –หลัง การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 เมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้  พบว่าทุกตัวบ่งชี้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000  ซึ่งพบว่าหลังการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สูงกว่าก่อนการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 
         4.1.2  ผลการประเมินเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                ที่พึงประสงค์ ของนักเรียน ก่อน– หลังการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน              อนุบาลบางละมุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3  ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ก่อน–หลัง การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 เมื่อพิจารณา                    แต่ละตัวบ่งชี้  พบว่า  ทุกตัวบ่งชี้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งพบว่าหลังการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สูงกว่าก่อนการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่า
      4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด