ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  (อ่าน 1665 ครั้ง)

plus minus reset

นายอรรถพล ขันถม

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4

 • Level and Hp Level 1 : Exp 80%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                          เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6     
ผู้ศึกษาค้นคว้า         นายอรรถพล  ขันถม 
กลุ่มสาระ               การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา             2554
                                                           
                                                                                        บทคัดย่อ
      
                  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2554 จำนวน 19 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ  (บริคุตต์วิทยาคุณ)  ตำบลสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  17 แผน   2) แบบฝึกเสริมทักษะ จำนวน  17 ชุด 
3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ 
   
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
             1.  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.38/85.39   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80   
   2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6     มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05
   3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีค่าเท่ากับ 0.6696     แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.96« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2011, 08:35:41 PM โดย นายอรรถพล ขันถม »

นายอรรถพล ขันถม

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4

 • Level and Hp Level 1 : Exp 80%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
น่าสนใจเนอะขอทั้ง5บทได้มั๊ย
นายอรรถพล ขันถม

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4

 • Level and Hp Level 1 : Exp 80%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
ส่งผลงานผ่านก่อนจะเผยแพร่ทั้ง 5  บทเลยครับ